Πιστοποίηση Μ.Κ.Δ.

Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι (ΜΚΕ) ή Μη Καταστροφικές Δοκιμές (ΜΚΔ) είναι οι έλεγχοι που αποσκοπούν στον προσδιορισμό ορισμένων ιδιοτήτων - χαρακτηριστικών του υλικού που συνδέονται έμμεσα με την αντοχή του, χωρίς την πρόκληση φθοράς ή καταστροφής του. Οι ΜΚΕ χρησιμοποιούνται σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών στον κατασκευαστικό τομέα, στην αεροπορική βιομηχανία, στην ενέργεια, στη ναυτιλία και αλλού. Όπως είναι φυσικό, η χρήση τους προτιμάται στην περίπτωση κατασκευών με μεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, προκειμένου να αποφευχθεί η διαταραχή της μορφής τους. Επιπλέον, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ομοιογένεια των χαρακτηριστικών της κατασκευής και τον εντοπισμό περιοχών ασυνέχειας με ανώμαλη συμπεριφορά.


Το Κε.Δι.Βι.Μ. ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ είναι εξεταστικό και εκπαιδευτικό κέντρο πιστοποιημένων προγραμμάτων Μ.Κ.Δ. κατά SNT-TC 1A.

Τα προγράμματα αυτά  μπορούν να το παρακολουθήσουν τεχνικοί που θα ήθελαν να πιστοποιηθούν κατά SNT – TC-IA   με τις μεθόδους που αναφέρονται πιο κάτω.

1: Διεισδυτικά Υγρά (P.T.)
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις,  έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση διεισδυτικών υγρών.


2: Μαγνητικά Σωματίδια
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις,  έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των μαγνητικών σωματιδίων


3: Ερμηνεία Ραδιογραφίας
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση της  ερμηνείας  ραδιογραφίας.


4: Οπτικός Έλεγχος
Οι  συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση του οπτικού ελέγχου.


5: Υπέρηχοι Μετρήσεις Πάχους
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των υπερήχων – μετρήσεις  πάχους.


6: Υπέρηχοι Έλεγχος Συγκολλήσεων
Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των υπερήχων - έλεγχος  συγκολλήσεων.


7: Υπέρηχοι Έλεγχος Χυτών
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις,  έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση των υπερήχων - έλεγχος χυτών.


8: Ραδιογραφική Δοκιμή
Οι  συμμετέχοντες  θα αποκτήσουν τις θεωρητικές  και πρακτικές γνώσεις, έτσι ώστε μετά το τέλος της εκπαίδευσης να είναι ικανοί να πραγματοποιούν ελέγχους με χρήση της  ραδιογραφικής  δοκιμής.
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε μας στο 210 6612940 ή μεταβείτε στα στοιχεία επικοινωνίας

all rights reserved | developed & hosted by Jetnet ©